Misją naszej Biblioteki jest popularyzacja oraz budowanie pozytywnego wizerunku w swoim środowisku lokalnym i na zewnątrz. Pragniemy ożywić środowisko czytelnicze poprzez spotkania autorskie, konkursy literackie, głośnego czytania, lekcje biblioteczne, wernisaże itd.Równie ważne jest promowanie historii, kultury i tradycji powiatu świdnickiego i Lubelszczyzny, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z naszą małą ojczyzną i Polską. Swoją działalność biblioteka prowadzi samodzielnie i we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.

Misją świdnickiej Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury wśród mieszkańców. Zadania te realizujemy przez:

 • gromadzenie, opracowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych na zewnątrz i  na miejscu (czytelnia)
 • obsługa użytkowników biblioteki na możliwie najwyższym standardzie
 • gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o powiecie świdnickim
 • popularyzację książki i czytelnictwa w lokalnym środowisku
 • prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej i kulturalnej przez współprace:
  • z placówkami kulturalnymi jak MOK w Świdniku
  • lekcje biblioteczne (współpraca z większością przeszkoli, szkół podstawowych, ponadgimazjalnych oraz liceami)
  • z pisarzami (liczne spotkania autorskie)
  • z Uniwersytetem Trzeciego Wieku (UTW)
  • konkursy, wystawy, prelekcje
  • udział w okolicznościowych imprezach

 

Pracą Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku kieruje Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają kierownicy filii, agend oraz działów (Oddziału dla Dorosłych, Oddziału dla dzieci, Działu Instrukcyjnego, Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, Samodzielny Referent Administracyjny, Główny Księgowy).

 

Zgodnie z wymogami ustawowymi i statutowymi Biblioteka Publiczna w Świdniku udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym. Do jej podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzeni działalności informacyjnej.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna Gminy Świdnik posiada osobowość prawną, którą uzyskała poprzez wpis do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta w Świdniku pod nr 1 i działa na postawie niżej wymienionych dokumentów:

Statut Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku.