Statut Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku.

 

STATUT MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. Anny Kamieńskiej w Świdniku

 

I Postanowienia ogólne.

§ 1

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123).

 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zmianami).

 3. Porozumienia zawartego 9 lutego 2001 r. pomiędzy Zarządem Gminy Miejskiej Świdnik a Zarządem Powiatu Świdnickiego w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku zadań powiatowej biblioteki Publicznej dla powiatu świdnickiego.

 4. Niniejszego statutu.

§ 2

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Świdnik.

 2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Świdnika, a w części dotyczącej realizacji zadań Biblioteki powiatowej – Zarząd Powiatu Świdnickiego.

 3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

§ 3

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora.

§ 4

Siedzibą Biblioteki jest miasto Świdnik, a terenem jej działalności Powiat Świdnicki w województwie lubelskim.

 

II Cele i zadania Biblioteki.

§ 5

 1. Biblioteka jest główną publiczną biblioteką miasta i powiatu.

 2. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta – siedziby powiatu.

 3. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu.

§ 6.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

 2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.

 3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.

 4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym z miasta i powiatu, obsługa biblioteczna pacjentów szpitala i innych placówek opiekuńczych.

 5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych.

 6. Koordynacja działalności usługowej bibliotek publicznych na terenie powiatu w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularno-naukowej i zbiorów specjalnych.

 7. Udzielanie bibliotekom publicznym z terenu powiatu pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizowaniem przez powiatową sieć bibliotek publicznych zadań statutowych.

 8. Doskonalenie zawodowe pracowników merytorycznych.

 9. Opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu.

 10. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

 11. Realizacja polityki kulturalnej gminy i gminnych programów rozwoju kultury.

§ 7.

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Świdnika i powiatu. Może też prowadzić działalność wydawniczą.

 

III Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 8.

 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który zarządza instytucją, jest za nią odpowiedzialny, reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Świdnika, po zasięgnięciu opinii związków i stowarzyszeń zawodowych.

 3. Wszelkich czynności dotyczących stosunku pracy z pracownikami Biblioteki dokonuje dyrektor Biblioteki.

§ 9.

 1. W skład Biblioteki wchodzą filie:

 • Nr 1 przy ul. Racławickiej 15d
 • Nr 2 przy ul. Kruczkowskiego 6a
 • Nr 3 w Szpitalu Miejskim
 • Nr 4 w Szkole Podstawowej nr 7
 1. Filia wykonuje zadania określone w § 6 ust.1 pkt1 i 2.

 2. Biblioteka może prowadzić punkty biblioteczne.

§ 10.

Szczegółową organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w niej związków zawodowych.

§ 11

Przy bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, towarzystwa i fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

IV Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 12

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dla instytucji kultury.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez organizatora.

 3. Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 4.

 4. Opłaty mogą być pobierane:

 1. Za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

 2. Za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

 3. W formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

 4. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

 5. Za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów.

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

 2. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora.

§ 13

 1. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Świdnik, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki – z budżetu powiatu Świdnickiego.

 2. Budżet Biblioteki może być wzbogacany środkami pochodzącymi z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

§ 14

 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 2. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych.

V Przepisy końcowe.

§ 15

Zmiany w statucie mogą być wnoszone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.