Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

01Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej, przy ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik.

Kontakt mailowy z ADO.

02Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej jest Pani Agnieszka Sidor. Kontakt mailowy z IOD.

 

03Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.

 

04Dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1. lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

05Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

 

06Udostępnianie danych nie jest przewidywane za wyjątkiem numeru telefonu, który za zgodą (dopuszczalna jest forma ustna) może być przekazany firmie SMSAPI zajmującej się wysyłaniem wiadomości tekstowych SMS w celu: powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zarezerwowanych materiałów, wysyłania monitów oraz powiadomień.Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe tj. m.in. firmy usługowe oraz dostawcy usług IT.

 

07Inne podmioty mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

08Okres przechowywania danych wynosi:

a. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.

 

b. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

 

c. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.

 

d. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

 

09Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

10Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania  w przypadku nieaktualności.

 

11Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), możecie Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

 

12Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.