Konkurs! Konkurs!
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do konkursu na tegoroczną kartę świąteczną!
Tymi kartami złożymy naszym przyjaciołom życzenia świąteczne. Życzenia od nas i od Was - Czytelników Biblioteki w Świdniku.
 
na grafice choinka, napis Karta świąteczna 2021, w tle białe płatki śniegu na czerwonym tle
 
 

REGULAMIN Konkursu „Karta świąteczna 2021”:

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej z siedzibą przy ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów dzieci i młodzieży z terenu miasta  Świdnik oraz Powiatu Świdnickiego.
 3. Celem akcji jest popularyzowanie zwyczajów związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Wykorzystanie atrakcyjnej formy pracy ma zachęcić młodych ludzi do podejmowania działań pobudzających ich kreatywność twórczość plastyczną.
 4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu karty z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Karta może zawierać tekst własny (w dowolnej formie) lub tekst cytowany z podaniem autora i źródła, związany z Bożym Narodzeniem (np. życzenia, wiersz)
 5. Kryteria oceny projektu:
  •  wartości artystyczne i atrakcyjność projektu
  •  oryginalność ujęcia tematu
  •  spójność formy i ewentualnego tekstu
 6. Założenia konkursu:
  •  format prac: kartonowa lub papierowa karta o wmiarach nie mniejszych niż 10 cm x 14 cm.
  •  technika plastyczna dowolna: tradycyjne techniki, kolaż, mieszanie technik, grafika i inne techniki. W taki przypadku całość projektu nie może tworzyć formy grubszej niż około 3 mm.
 7. Prace należy złożyć w Oddziale dla dzieci i młodzieży MPBP przy ul. Niepodległości 13.
 8. Ostateczny termin składania prac: 12 grudnia 2021 roku.
 9. Przesłane prace muszą być dziełami oryginalnymi i autorskimi, a uczestnik musi posiadać do nich pełne prawa majątkowe. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
 10. Z chwilą złożenia prac Uczestnik nieodpłatnie przekazuje prawa autorskie na rzecz Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku i wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie, cytowanie i powielanie w  ramach promocji i działań statutowych biblioteki zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
 11. Za wyróżnione lub nagrodzone prace Organizator przewiduje upominki i nagrody.
 12. Niezbędnym warunkiem przyjęcia pracy jest dołączenie „Klauzuli informacyjnej RODO” (patrz załącznik KARTA ZGŁOSZENIA) podpisanej ręcznie i czytelnie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Niniejsza zgoda może być przesłana w razem ze zgłaszaną pracą.
 13. Uczestnik akcji wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez bibliotekę swoich danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres e-mail.
 14. Postanowienia końcowe:
 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.bibliotekaswidnik.pl.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych i treści przesyłane w Zgłoszeniu.
 3. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Organizator.
 4. Dane osobowe uczestników akcji będą chronione zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Poprzez udział w konkursie i przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie i akceptuje go.

 Karta zgłoszenia: